Karayolları işçi alımı

Yorum (4) İşçi alımları - Karayolları işçi alımı

Karayolları 6.417 daimi işçi alımı yapıyor. Karayolları işçi alımı için iş başvuruları  25.05.2015 – 05.06.2015 tarihleri arasında kabul edilecektir.

karayolları-işçi-alımı

KARAYOLLARI DAİMİ İŞÇİ ALIM İLANI

1) GENEL HUSUSLAR

a) 07.05.2015 tarihinde KGM internet adresinde yayınlanan ilana ön başvuru formunu dolduranlardan, ön başvurusu kabul edilenler ile ön başvurusu kabul edilmeyen, ancak ilanda belirtilen şartları taşıdığını belgelendirebilenler başvurabilecektir.
b) Sosyal Güvenlik Kurumundan istenilen belgelerin; şahsen verilen dilekçe sonucunda ilan tarihinden sonraki tarihte alınmış olması, belgelerde doğrulama ve kare kodu olması zorunludur.
c) Başvuru için istenilen belgelerin asıllarının eksiksiz olarak teslim edilmesi durumunda işçinin başvurusu işleme alınacaktır.
d) Başvuru sahibine yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular www. kgm.gov.tr adresinden yapılacak olup, ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.
e) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları ve yanlış beyanda bulundukları tespit edilenler istihdam edilmeyecek, bu durumun sonradan ortaya çıkması halinde ise iş akitleri haklı nedenle feshedilecektir.
f) Beyana tabi koşullar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işyeri ve SGK kayıtlarından teyit edilecektir.
2)  BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.  Maddesinde belirtilen şartları taşımak:
– Türk vatandaşı olmak,
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
– Görevini devamlı yapmasına engel olmayacak akıl sağlığına sahip olmak,
– Askerlikle ilişkisi bulunmamak,
b) Karayolları Genel Müdürlüğü işyerlerinde yürütülen temizlik, koruma, güvenlik, müşavirlik, yemek hazırlanması ve/veya dağıtımı hizmetleri gibi yardımcı işler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre hizmet alımı ihaleleri kapsamında 01.01.2013 tarihinden önce işe girmiş olup bu tarihten önce veya sonra toplam 6 ay hizmeti olmak,
c) Karayolları Genel Müdürlüğü işyerlerinde yürütülen temizlik, koruma, güvenlik, müşavirlik, yemek hazırlanması ve/veya dağıtımı hizmetleri gibi yardımcı işler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre hizmet alımı ihaleleri kapsamında iş sözleşmesi 01.01.2010 tarihinden önce sona ermemiş olmak veya bu tarihten önce iş sözleşmesi sona ermiş olmakla beraber Karayolları Genel Müdürlüğü işyerlerinde asıl işlerde 01.01.2013 tarihinden önce tekrar çalışmaya başlamak  (en az 6 ay hizmeti olmak),
d) İhale konusu işin temizlik, koruma, güvenlik, müşavirlik, yemek hazırlanması ve/veya dağıtım hizmetleri gibi yardımcı işler olarak belirlendiği hizmet alımları kapsamında çalıştırılan ancak yargı organlarınca asıl işlerde çalıştıkları tespit edilmek (b ve c de belirtilen tarihler arasındaki çalışma süresi zarfındaki şartları taşıması gerekmektedir),
e) İşçi kadrosuna atanacağı tarihe kadar geçen çalışma sürelerine bağlı olarak varsa mahkemelerce karara bağlanmış olanlarda dahil her türlü ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan, varsa işe iade davalarından doğan diğer alacak taleplerinden sulh sözleşmesini avukatı kanalıyla imzalamak suretiyle feragat etmeyi kabul etmek, aynı türdeki davalar sonucunda geçmişe dönük haklarının tamamına veya bir kısmına karşılık olarak Karayolları Genel Müdürlüğünce hiçbir şekilde kendisine ödeme yapılmamış olmak,
f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı bağlanmamış olmak veya başka bir kamu kurum ya da kuruluşunda kadrolu (işçi ya da memur) olarak istihdam edilmiyor olmak,
3) BAŞVURUDA BULUNACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER

a) Aslını müracaat sırasında ibraz etmek kaydıyla kimlik numarası işlenmiş nüfus cüzdanı fotokopisi ve 1 adet fotoğraf,
b) Sosyal Güvenlik Kurumundan şahsın dilekçe ile başvurusu sonucunda alınacak yeni tarihli  ” sigorta tescil ve hizmet kaydı belgesi” ve ” sigortalı işe giriş bildirgeleri”,
c)Protokol kapsamında düzenlenmesi gereken sulh sözleşmelerini; işçi ile birlikte imzalaması zorunlu olan avukatın yetki belgesinin ya da vekâletnamesinin onaylı örneği (noterden)
d) Protokol kapsamında düzenlenmesi gereken sulh sözleşmeleri (avukatı kanalıyla imzalanarak Karayolları Genel Müdürlüğüne teslim edilecektir),
e) Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine sonuçlanıp kesinleşmiş işe iade davasına ilişkin mahkeme kararı ve Yargıtay kararı, Kesinleşmiş tespit davasına ilişkin mahkeme kararı ve Yargıtay kararı ile işe iade ve tespit davası devam edenlere ilişkin mahkeme kararı,
f) Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine açmış olduğu davalar sonucunda geçmişe dönük haklarının tamamına veya bir kısmına karşılık olarak kendisine ödeme yapılmadığına ilişkin beyan (Bölge Müdürlüğü kayıtlarından bölge müdürlüğünce belgelendirilerek verilecektir),
g) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı bağlanmadığına ve başka bir kamu kurum yada kuruluşunda kadrolu (memur, işçi) olarak istihdam edilmediğine, yanlış beyanda bulunduğu takdirde istihdam edilmeyeceğini, bu durumun sonradan ortaya çıkması halinde de iş akdinin haklı nedenle feshedileceğine ilişkin imzalı beyan,
h) İlanda istenilen tüm şartları taşıyan ancak,  Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine sonuçlanıp kesinleşmiş işe iade ve/veya tespit davası ve aynı konuda devam eden davası bulunmayan işçilerden başvuru sırasında c ve d maddelerindeki belgeler istenmeyecek olup, daha sonra ihtiyaç olması halinde c ve d maddelerindeki belgeler istenecektir.
i) Askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge,
j) Adli Sicil kaydı,
k) Sağlık Raporu (birinci basamak sağlık kuruluşundan alınacak),
4) BAŞVURU TARİHİ:

25/05/2015 tarihinden itibaren 05/06/2015 Cuma günü saat 17:30’a kadar başvuruların yapılması zorunlu olup bu süre içeresinde başvuruda bulunmayanların şartları taşısalar dahi hiçbir surette başvuruları kabul edilmeyecektir. (askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen sağlık sorunları ya da kanunen kullandırılan diğer ücretsiz izin halleri sebebiyle iş sözleşmesi askıda olanlar bu hallerin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde bu duyuruda belirtilen şartları taşıdıklarını gösteren belgeler ile bölge müdürlüklerine başvuracaklardır)

5) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Başvurular; Karayolları Genel Müdürlüğü işyerlerinde yürütülen temizlik, koruma, güvenlik, müşavirlik, yemek hazırlanması ve/veya dağıtım hizmetleri gibi yardımcı işler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre hizmet alımı ihaleleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırıldığı bölge müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Birden fazla bölgede çalışanlar ise 01/01/2010 tarihi ile 01/01/2013 tarihleri arasında en çok hizmeti olduğu bölge müdürlüğüne başvuracaklardır.

6) BAŞVURULARIN KABUL EDİLMESİ:

Başvurular, bölge müdürlüklerine yapılacaktır. İlanda belirtilen sürede başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak teslim edilen evraklar alındıktan sonra, işçiye bölge müdürlüğünce başvuru işleminin yapıldığını belirten “Evrak teslim belgesi “verilecektir.

7) BAŞVURULARIN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNCE İNCELENMESİ:

Evrak teslim komisyonu tarafından tüm başvurular incelendikten sonra, başvuruların tamamı Karayolları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

8) ATANMAYA HAK KAZANACAKLARIN İLAN EDİLMESİ

İlan süresi içerisinde müracaat ederek istenilen şartları taşıdığı tespit edilen ve atamaya hak kazanan işçilerin listesi KGM internet adresinde yayınlanacaktır.

9) ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER

Daimi kadrolara atanmaya hak kazananların atanmalarına ilişkin istenecek belgeler ve başvuru süresi ayrıca ilan edilecektir.

10)  İTİRAZ TALEPLERİ;

Başvuranlar; kesin atananların listesinin ilan edildiği tarihinden itibaren 7 gün içinde KGM’ ye dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilir. Bu itirazlar 30 gün içinde maddi hata bakımından incelenerek sonucu yazılı olarak ilgili kişiye bildirilecektir.

İLAN OLUNUR. • karayolları işçi alımı
eleman alımı, eleman araya şirket, eleman iş başvurusu, iş başvuru formu, kariyer.net, yeni bir iş, iş başvuru şartları, iş başvuru nasıl yapılır, iş ilanı, yurtdışı işçi alımı, yurtdışı iş, yurtdışı projesi, iş ilanları 2018, insan kaynakları
Karayolları işçi alımı yazısına yapılan yorumlar
 1. kinaz Halef dedi ki:

  15ylik duvar ustasiym yurtdışı çalışmak istiyorum arapça dile biliyorum 05398283231

 2. seydi ahmet dedi ki:

  Elektirik ustası yım belgem var mekanik yüksek gelirim tırovo işlerinden anlıyorum E Sınıfı ehliyet var bisko ve serece var 05426892307

 3. Hanifi Karagöz dedi ki:

  Alçı sıva boya ustasıyım É sınıfı ehliyetim var src2 ve src2 belgelerim mevcuttur

 4. musrafa atasever dedi ki:

  temizlık veya tekniker